Satit Rajabhat Chiang Rai Recycling Program Starter Kit

Suratthani Rajabhat University Recycling Program

โครงการ “ขยะรีไซเคิลลุ้นโชค” เป็นโครงการรีไซเคิลที่ให้ความรู้และชักชวนให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชเชียงรายหันมารีไซเคิลขยะ โดยการเปลี่ยนขยะรีไซเคิลมาเป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัล

Chiang Rai Rajabhat University Recycling Program Starter Kit

Suratthani Rajabhat University Recycling Program

โครงการ “ขยะรีไซเคิลลุ้นทอง” เป็นโครงการรีไซเคิลที่ให้ความรู้และชักชวนให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชเชียงรายหันมารีไซเคิลขยะ โดยการเปลี่ยนขยะรีไซเคิลมาเป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลทองคำและรางวัลอื่นๆ

Suratthani Rajabhat University Recycling Program Starter Kit

Suratthani Rajabhat University Recycling Program

โครงการ “ขยะรีไซเคิลลุ้นทอง” เป็นโครงการรีไซเคิลที่ให้ความรู้และชักชวนให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีหันมารีไซเคิลขยะ โดยการเปลี่ยนขยะรีไซเคิลมาเป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลทองคำและรางวัลอื่นๆ