ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้งาน Trash Lucky

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการแลก และลุ้นรับของรางวัล (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) อย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ระบุถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของท่าน รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่าง ๆ ซึ่งมีผลในการทำธุรกรรมและกิจกรรมทั้งหมดกับ Trash Lucky

การที่ท่านสมัครใช้บริการ และ/หรือ ใช้บริการใดๆผ่าน LINE Official Account Trash Lucky หรือผ่านเจ้าหน้าที่ Trash Lucky หรือโดยการเลือก “ตกลง” เพื่อยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและรับรู้ถึงเนื้อหาของข้อตกลง และเงื่อนไขนี้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และตกลงที่จะถูกผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงกฎระเบียบ และนโยบาย ที่อาจประกาศบนเว็บไซด์ LINE Official Account Trash Lucky และช่องทาวสื่อสารต่างๆของ Trash Lucky ซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริการบางอย่างที่เสนอให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรมอาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม ซึ่งการใช้บริการของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยการอ้างอิง นอกจากนี้ท่านตกลงว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต (Electronic/internet transactions) ที่ได้มีการประมวลผลและดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วโดยผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมนี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายและผูกพันคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 ของประเทศไทย

1. นิยามศัพท์
1.1. “สัญญา” (Agreement) หรือ “ข้อตกลงและเงื่อนไข” (Terms and Conditions) หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
1.2. “โฆษณา” (Advertising) หรือ “การโฆษณา” (Ads) หมายถึง โฆษณาที่สร้างโดยผู้สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการขายหรือเพื่อกิจกรรมการตลาดต่างๆของสินค้าหรือบริการของผู้สนับสนุนโดยผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ
1.3. “แทรชลัคกี้” (Trash Lucky) หมายถึง แพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์ (LINE Official Account) ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) เว็บไซต์ (website) หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆที่อาจพัฒนาขึ้นในอนาคต เป็นสื่อกลางให้ผู้สนับสนุนประกาศแคมเปญกิจกรรมต่างๆ กำหนดพอยท์ (Point) กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนด รวมถึงการโฆษณาต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน (User) ที่ยินยอมตกลงสมัครเป็นสมาชิก
1.4. “แคมเปญ” (Campaign) หมายถึง กิจกรรมที่ผู้สนับสนุนประกาศลงบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมสำหรับให้ผู้ใช้งานร่วมกิจกรรม หรือแลกรับของรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนกำหนดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละแคมเปญ
1.5. “ผู้สนับสนุน” (Sponsor) หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้สนับสนุนรางวัล เป็นผู้สร้าง และประกาศแคมเปญกิจกรรมการต่างๆบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky ให้ผู้ใช้งานที่ตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด ได้แลกรับหรือของรางวัล อันได้แก่สินค้า (Product) บริการ (Service) บัตรกำนัล (Voucher) คูปอง (Coupon) ส่วนลด (Discount) เป็นต้น
1.6. “บริษัท” หมายถึง บริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและคงอยู่ตามกฎหมายของประเทศไทย และเป็นสร้างแพลตฟอร์ม Trash Lucky รวมถึงผู้สร้างแคมเปญ และสามารถเป็นผู้สนับสนุนได้อีกด้วย
1.7. “ระบบ” (System) หมายถึง ฐานข้อมูลและโปรแกรมการทำงานของแพลตฟอร์ม Trash Lucky ที่ถูกสร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการไลน์ออฟฟิเชี่ยลแอคเคานต์ (LINE Official Account) ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) เว็บไซต์ (website) หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆที่อาจพัฒนาขึ้นในอนาคต
1.8. “ธุรกรรม” (Transaction) หมายถึง การที่ผู้ใช้งาน (User) ทำรายการใช้พอยท์เป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัล ทำการลุ้นหรือแลกรับรางวัลบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky บนอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer)
1.9. “ผู้ใช้งาน” (User) หมายถึงท่านผู้ซึ่งเข้าชมและใช้งาน รวมไปถึงการร่วมกิจกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky
1.10. “พอยท์” (Point) หมายถึง คะแนนที่ Trash Lucky เป็นผู้กำหนดในการได้มา เพื่อใช้ร่วมกิจกรรม ใช้เป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัล แลกรับสินค้า บริการ บัตรกำนัล คูปอง หรือส่วนลดจากแคมเปญที่ประกาศไว้

2. บททั่วไป
2.1. เอกสารนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัท
2.2. ผู้ใช้งานตกลงว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเข้าถึงได้โดยการใช้งานบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky นั้นถือเป็นความเสี่ยงภัยของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากเนื้อหาดังกล่าว อนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คำว่า “เนื้อหา” ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่ วีดีโอ ข้อความเสียง ข้อวิจารณ์ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ สคริปท์ กราฟฟิก และสิ่งที่ใช้ระหว่างกันอื่นใดที่ Trash Lucky เป็นผู้สร้างขึ้น จัดหา หรือทำให้เข้าถึงได้ผ่านทางบริการ
2.3. เนื้อหา หรือกิจกรรมใดๆบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky อาจมีการโฆษณา หรือจัดให้มีการร่วมกิจกรรมกับผู้ใช้งานผ่านทางโปรแกรมของบุคคลที่สาม เช่นเฟซบุ๊ก หรือช่องทางอื่นๆได้ ในกรณีที่เป็นการใช้งานโดยผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรมของบุคคลที่สาม ผู้ใช้งานอาจถูกร้องขอให้ตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานของบุคคลที่สามดังกล่าว

3. บัญชี: การลงทะเบียนและการยกเลิก
3.1. ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกสำหรับการเข้าชมแพลตฟอร์มหรือใช้บริการบางประเภท แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อที่จะมีสิทธิรับคะแนน และมีสถานะในการลุ้นหรือแลกรับรางวัลที่ประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม Trash Lucky และเพื่อใช้บริการบางประเภทที่มีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น
3.2. ในการสมัครสมาชิกเป็นผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ที่ยังใช้งานได้ จังหวัดที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่แพลตฟอร์มกำหนด ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ นโยบายความเป็นส่วนตัว
3.3. ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกผ่านบัญชีโปรแกรมไลน์ (LINE Official Account) ของ Trash Lucky หรือผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น
3.4. การสมัครสมาชิกผ่านบัญชีโปรแกรมไลน์ (LINE Official Account) ของ Trash Lucky
3.4.1. ผู้ใช้งานจะต้องสมัครสมาชิกผ่านบัญชีโปรแกรมไลน์ (LINE Official Account) ของ Trash Lucky โดยใช้ชื่อบัญชี (Username) และรหัสผ่าน (password) ที่เคยสมัครไว้กับโปรแกรมไลน์ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ทั้งนี้จะถือว่าการสมัครบริการ และการใช้งานแพลตฟอร์ม Trash Lucky จะยึดการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานผ่านโปรแกรมไลน์เป็นสำคัญ ผู้ใช้งานจะต้องตกลงว่าบุคคลอื่นที่เข้าใช้บริการ (และ/หรือ ทำธุรกรรม) โดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เปิดเผยให้ทราบในการเข้าถึงบัญชีโปรแกรมไลน์ ถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษารหัสผ่านของผู้ใช้งานเป็นความลับ
3.4.2. ผู้ใช้งานจะต้องสมัครสมาชิก Trash Lucky ผ่านโปรแกรมไลน์ที่สมัครไว้ด้วยตัวเอง และกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการสมัครสมาชิก Trash Lucky เพิ่มเติม โดยต้องเป็นข้อมูลส่วนตัวจริง และข้อมูลการติดต่อที่ยังใช้งานอยู่ปัจจุบันเท่านั้นทั้งนี้ เพื่อให้ Trash Lucky หรือผู้สนับสนุน สามารถตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งานในกรณีแลกรับของรางวัลต่างๆได้ หากผู้ใช้งานสมัครสมาชิกโดยใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น ผู้สนับสนุนมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานประกอบเพิ่มเติม เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นของเจ้าของบัญชีโปรแกรมไลน์ที่ใช้สมัครสมาชิก Trash Lucky จริง หากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้ใช้งาน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นพอยท์ หรือเงินสดได้
3.5. ผู้ใช้งานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการสมัครสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรม เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะแล้ว
3.6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิก หรือยกเลิกบัญชีของสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้งานบัญชีดังกล่าวทำการทุจริต ส่อเจตนาทุจริต หรือทำผิดกฏที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงของแต่ละแคมเปญ โดยพอยท์ที่ได้รับหรือสะสมไว้ของผู้ใช้งานจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก้ผู้ใช้งานไม่ว่าในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น
3.7. ผู้ใช้งานจะได้รับรหัสประจำตัว (Member ID) หลังจากสมัครสมาชิกสำเร็จ

4. การแยกและบริจาคขยะรีไซเคิล
4.1. ผู้ใช้งานจะต้องแยกขยะรีไซเคิลตามวิธีและประเภทที่ Trash Lucky กำหนดโดยไม่นำขยะคนละประเภทมารวมกัน
4.2. ผู้ใช้งานสามารถบริจาคขยะรีไซเคิลที่ได้แยกไว้แล้วให้ Trash Lucky ตามช่องทางต่างๆ เช่น
4.2.1. การใช้บริการรับขยะรีไซเคิลถึงบ้านของ Trash Lucky โดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายถ้ามี
4.2.2. การแพ็คส่งขยะรีไซเคิลผ่านบริการขนส่งพัสดุมาตามที่อยู่ที่ Trash Lucky กำหนดโดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายถ้ามี
4.2.3. การนำขยะรีไซเคิลไปส่งตามจุดต่างๆที่ Trash Lucky กำหนด
4.2.4. หรือช่องทางอื่นๆที่ Trash Lucky กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.3. ผู้ใช้งานจะต้องระบุชื่อ นามสกุล และรหัสประจำตัวของตนบนกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ใส่ขยะรีไซเคิลทุกครั้งที่ทำการบริจาคขยะรีไซเคิล Trash Lucky จะยึดข้อมูลส่วนตัวที่ได้ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน หากไม่ระบุข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน Trash Lucky จะถือว่าการบริจาคขยะรีไซเคิลไม่เป็นที่สำเร็จ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก้ผู้ใช้งานไม่ว่าในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น
4.4. ที่อยู่ในการจัดส่งขยะรีไซเคิลผ่านบริการขนส่งพัสดุ: Trash Lucky 496 ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือ เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาสาธุฯตัดใหม่ รหัสร้าน 13871
4.5. ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดหรือสูญหายของขยะรีไซเคิลของผู้ใช้งานจากกรณีใดก็ตาม บริษัท และ/หรือ ผู้สนับสนุนสงวนสิทธิ์ตัดสินการใดๆที่เกี่ยวกับจำนวนพอยท์ และการให้สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky และผู้ใช้งานตกลงยอมรับคำตัดสินดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

5. การได้รับพอยท์และการลุ้นหรือแลกรับรางวัล
5.1. การได้รับพอยท์
5.1.1. ผู้ใช้งานจะได้รับพอยท์จากการแยกและบริจาคขยะรีไซเคิลตามวิธีที่ Trash Lucky กำหนด หรือโดยการร่วมกิจกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky หรือบนช่องทางสื่อสารอื่นๆของบริษัท รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่ผู้สนับสนุนเป็นผู้กำหนดขึ้นโดยผู้สนับสนุนจะเป็นผู้แจ้งกติกาการได้รับพอยท์ให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆของผู้สนับสนุนเอง หรือผ่านช่องทางหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามก็ได้ทั้งสิ้น
5.1.2. การได้รับพอยท์จากการแยกและบริจาคขยะรีไซเคิล
5.1.2.1. จำนวนพอยท์จะขึ้นอยู่กับประเภทและน้ำหนักของขยะรีไซเคิลตามที่ Trash Lucky กำหนด
5.1.2.2. เจ้าหน้าที่บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจะเป็นผู้ชั่งน้ำหนักขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท แล้วคำนวนพอยท์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ
5.1.2.3. การคำนวนพอยท์ของเจ้าหน้าที่บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
5.1.2.4. หากผู้ใช้งานไม่ได้แยกขยะรีไซเคิลตามวิธีหรือประเภทที่ Trash Lucky กำหนด เช่น นำขยะรีไซเคิลหลายประเภทมารวมกัน หรือมีอาหารและของเหลวตกค้าง ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับพอยท์จากการบริจาคขยะรีไซเคิล และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้ใช้งานไม่ว่าในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น
5.1.2.5. ผู้สนับสนุนอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนพอยท์ต่อประเภทและน้ำหนักของขยะรีไซเคิล และอัตราแลกเปลี่ยนพอยท์ต่อกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.1.3. อัตราแลกเปลี่ยนพอยท์ต่อประเภทและน้ำหนักของขยะรีไซเคิล
5.1.3.1. ขวดพลาสติกใสโค้ดหมายเลข 1 (PET) สะอาด 1 กิโลกรัม รับ 20 พอยท์
5.1.3.2. ขวดพลาสติกขาวขุ่นหรือสีโค้ดหมายเลข 2 (HDPE) สะอาด 1 กิโลกรัม รับ 20 พอยท์
5.1.3.3. พลาสติกฟิล์มใสยืดได้ โค้ดหมายเลข 4 (LDPE) สะอาด 1 กิโลกรัม รับ 20 พอยท์
5.1.3.4. บรรจุภัณฑ์พลาสติก(ทุกสี)โค้ดหมายเลข 5 (PP) สะอาด 1 กิโลกรัม รับ 20 พอยท์
5.1.3.5. ขวดแก้วสะอาด(ทุกสี) 1 กิโลกรัม 5 พอยท์
5.1.3.6. ลังขวดเบียร์หรือเหล้าสะอาด 12 ขวดแยกตามยี่ห้อ(ยกลัง) รับ 1 ลัง รับ 20 พอยท์
5.1.3.7. กระดาษลัง/กล่องลัง(แห้งและสะอาด) 1 กิโลกรัม รับ 5 พอยท์
5.1.3.8. กระดาษเอกสารสีขาว(แห้งและสะอาด) 1 กิโลกรัม รับ 5 พอยท์
5.1.3.9. กล่องบรรจุภัณฑ์ UHT (แห้งและสะอาด) 1 กิโลกรัม รับ 10 พอยท์
5.1.3.10. กระป๋องอลูมิเนียมสะอาด 1 กิโลกรัม รับ 40 พอยท์
5.1.3.11. กระป๋องโลหะหรือเศษเหล็กสะอาด 1 กิโลกรัม รับ 5 พอยท์
5.1.4. ระยะเวลาสะสมพอยท์
5.1.4.1. ผู้ใช้งานสามารถสะสมพอยท์ตามรอบแคมเปญที่ผู้สนับสนุนกำหนด เช่น สะสมพอยท์ตามรอบเดือนระหว่างวันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยขยะรีไซเคิลจะต้องถึงจุดรับต่างๆที่ Trash Lucky กำหนดภายในวันสุดท้ายของรอบแคมเปญนั้นๆ เช่น ขยะรีไซเคิลถูกส่งวันที่ 30 เมษายน แต่ถึงจุดรับของ Trash Lucky วันที่ 3 พฤษภาคม พอยท์ที่ได้รับจะถูกนับเป็นพอยท์ของแคมเปญเดือนพฤษภาคม
5.1.4.2. ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกการ “แปลงพอยท์เป็นสิทธิ์แบบกำหนดเอง” ตามข้อ 5.2.2.1.2. ผู้ใช้งานจะต้องส่งขยะรีไซเคิลให้ถึงจุดรับต่างๆที่ Trash Lucky กำหนดภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือนเพื่อให้ได้รับพอยท์จากการรีไซเคิลและแปลงพอยท์เป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลให้ทันภายในเดือนนั้นๆ หากผู้ใช้งานส่งขยะรีไซเคิลหล้งจากวันที่ 15 ของแต่ละเดือน บริษัทจะไม่สามารถรับประกันว่าพอยท์จะเข้าบัญชีแพลตฟอร์ม Trash Lucky ของผู้ใช้งานได้ทันภายในเดือนนั้นๆ
5.1.4.3. รอบและระยะเวลาสะสมพอยท์ของแต่ละแคมเปญอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
5.1.5. พอยท์ที่ผู้ใช้งานได้รับสามารถนำไปใช้ลุ้นหรือแลกรับรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดของแคมเปญแต่ละรอบเท่านั้น ซึ่งจะประกาศให้ทราบบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆของบริษัท ผู้ใช้งานไม่สามารถโอนพอยท์ให้แก่ผู้ใช้งานท่านอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนพอยท์เป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ
5.1.6. ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีพอยท์คงเหลือจากแคมเปญหนึ่ง Trash Lucky จะทำการยกยอดพอยท์คงเหลือของผู้ใช้งานไปในแคมเปญถัดไปโดยอัตโนมัติ หากผู้สนับสนุนมีความจำเป็นต้องยกเลิกแคมเปญ หรือไม่มีการดำเนินแคมเปญต่อไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม พอยท์ที่ได้รับหรือสะสมไว้ของผู้ใช้งานจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้ใช้งานไม่ว่าในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น
5.1.7. ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดหรือล้มเหลวของระบบอันเป็นผลทำให้ฐานข้อมูล หรือพอยท์ที่สะสมไว้ของผู้ใช้งานคลาดเคลื่อนหรือสูญหาย บริษัท และ/หรือ ผู้สนับสนุนสงวนสิทธิ์ตัดสินการใดๆที่เกี่ยวกับจำนวนพอยท์ และการให้สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky และผู้ใช้งานตกลงยอมรับคำตัดสินดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
5.1.8. ผู้สนับสนุนมีสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตรา หรือจำนวนพอยท์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับจากการบริจาคขยะรีไซเคิลที่แยกไว้แล้วตามประเภทให้ Trash Lucky และการร่วมกิจกรรมต่างได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.1.9. ผู้สนับสนุน ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมพอยท์ หรือ ถ่ายโอนพอยท์ หรือ เปลี่ยนแปลงจำนวนพอยท์จากบัญชีผู้ใช้งานหนึ่ง ไปอีกบัญชีผู้ใช้งานหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
5.1.10. ผู้ใช้งานที่ทำการสะสมพอยท์เข้าบัญชีผู้ใช้งาน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการโอนจำนวนพอยท์ให้แก่บุคคลอื่นได้
5.2. แคมเปญและการลุ้นหรือแลกรับรางวัล
5.2.1. บริษัท และ/หรือ ผู้สนับสนุนจะเป็นผู้สร้างและประกาศแคมเปญลงบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky หรือทางสื่อสารอื่นๆของบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้งานลุ้นหรือแลกรับรางวัลตามที่บริษัท และ/หรือ ผู้สนับสนุนกำหนด ทั้งนี้แคมเปญแต่ละแคมเปญอาจมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานในการศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะดังกล่าว โดยจะไม่รับผิดชอบหากผู้ใช้งานเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของแคมเปญ
5.2.2. การลุ้นรางวัล
5.2.2.1. ผู้ใช้งานสามารถใช้พอยท์ที่ได้สะสมไว้ แปลงเป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลสำหรับแคมเปญในรอบนั้นๆ ตามอัตราที่บริษัทกำหนด เช่น 5 พอยท์รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล โดยการแปลงพอยท์เป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลสามารถทำได้ 2 วิธีคือ
5.2.2.1.1. แปลงพอยท์เป็นสิทธิ์แบบอัตโนมัติ: ผู้ใช้งานสามารถกำหนดในบัญชีแพลตฟอร์ม Trash Lucky ของตน ให้ระบบแปลงพอยท์เป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลสำหรับรอบนั้นๆโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อได้รับพอยท์
5.2.2.1.2. แปลงพอยท์เป็นสิทธิ์แบบกำหนดเอง: เมื่อผู้ใช้งานต้องการแปลงพอยท์เป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลในรอบนั้นๆ ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปในบัญชีแพลตฟอร์ม Trash Lucky ของตน แล้วระบุจำนวนพอยท์ที่ต้องการแปลงเป็นสิทธิ์ ระบบจะทำการแปลงพอยท์เป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลสำหรับรอบนั้นๆ หลังจากที่ผู้ใช้งานได้ทำการยืนยัน
5.2.2.2. ผู้สนับสนุนอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนพอยท์ต่อสิทธิ์ลุ้นรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2.2.3. ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดหรือล้มเหลวของระบบอันเป็นผลทำให้การคำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลของผู้ใช้งานคลาดเคลื่อนหรือสูญหาย ผู้สนับสนุนสงวนสิทธิ์การตัดสินใดๆที่เกี่ยวกับจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัล บนแพลตฟอร์ม Trash Lucky โดยผู้ใช้งานตกลงยอมรับคำตัดสินดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
5.2.2.4. สงวนสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รางวัลในการจับรางวัลแต่ละรอบ ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลายสิทธิ์ สามารถชนะรางวัลได้มากที่สุดตามจำนวนสิทธิ์ที่มีในรอบนั้นๆ และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
5.2.3. การจับรางวัล
5.2.3.1. การจับรางวัลจะดำเนินการตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆของบริษัท
5.2.3.2. การจับรางวัลจะดำเนินการตามวิธีที่บริษัทกำหนด เช่น การสุ่มแจกเลขที่ไม่ซ้ำกันให้ผู้ใช้งานตามจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลของผู้ใช้งานนั้นๆ แล้วใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมออนไลน์สุ่มจับเลขของผู้ชนะรางวัล
5.2.3.3. ในกรณีที่มีหลายแคมเปญดำเนินการในช่วงเวลาหรือในรอบการจับรางวัลเดียวกัน บริษัทสงวนสิทธิ์ทำการจับรางวัลในวิธีที่บริษัทถือเป็นอันควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น ทำการจับรางวัลทั้งหมดของแคมเปญ ก แล้วต่อด้วยการจับรางวัลทั้งหมดของแคมเปญ ข
5.2.3.4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการขอรับรางวัลตามที่กำหนด หรือไม่มารับรางวัล/ไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด
5.2.3.5. การจับรางวัลจะดำเนินการจากสถานที่ที่บริษัทกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2.3.6. บริษัทจะทำการถ่ายทอดสดการจับรางวัลผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่จำเป็นต้องถ่ายทอดสดทุกครั้ง
5.2.3.7. บริษัทสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนวิธีการ วันและเวลาจับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ตัดสินการใดๆที่เกี่ยวกับการจับรางวัลและตัดสินผู้ชนะรางวัล และผู้ใช้งานตกลงยอมรับคำตัดสินดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
5.2.4. การแลกรับรางวัล
5.2.4.1. เมื่อผู้ใช้งานส่งคำขอแลกรับรางวัลตามแคมเปญแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานมีพอยท์เพียงพอที่จะขอแลกรับรางวัลดังกล่าวหรือไม่ กรณีที่ผู้ใช้งานมีพอยท์เพียงพอ ระบบจะทำการส่งรหัสของรางวัลเพื่อใช้ในการแลกรับรางวัลทันทีภายในเวลาที่กำหนดที่แสดงบนแพลตฟอร์ม ณ จุดที่กำหนด (On-Spot Redemption) เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร จุดขาย หรือสถานที่อื่นๆที่ผู้สนับสนุนกำหนด ในกรณีการแลกรับรางวัลบางประเภท หรือการรับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky ที่ต้องมีการจัดส่ง ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่ง โดยการพิมพ์ที่อยู่และตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ผู้สนับสนุนจะไม่รับผิดชอบหากของรางวัลจัดส่งไปไม่ถึงผู้ใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้งานกรอกที่อยู่ผิด
5.2.4.2. เมื่อผู้ใช้งานส่งคำขอ และตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกรับรางวัลแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะไม่มีการคืนคะแนนให้ไม่ว่าในกรณีหรือด้วยเหตุผลใดๆและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนพอยท์ในการแลกของรางวัล หรือพอยท์ที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2.4.3. ผู้สนับสนุนมีสิทธิที่จะยกเลิกคำขอแลกรับรางวัลของผู้ใช้งานได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดอันเป็นผลให้ข้อมูลของแคมเปญถูกแสดงผิดไป ในกรณีการยกเลิกคำขอแลกรับรางวัลดังกล่าว ผู้สนับสนุนจะคืนคะแนนให้แก่ผู้ใช้งานเต็มจำนวน ทั้งนี้จะไม่มีการคืนให้เป็นตัวเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ
5.3. การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล
5.3.1. ผู้ใช้งานที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ดังต่อไปนี้
5.3.1.1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ตรงกับชื่อที่ให้ไว้ในการสมัครสมาชิก
5.3.1.2. บัญชีไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครสมาชิก
5.3.1.3. พนักงานบริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด บริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมและรับของรางวัล
5.3.1.4. หากผู้ใช้งานไม่สามารถรับรางวัลเองได้ และมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน บุคคลนั้นจะต้องมีใบมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
5.4. การจัดส่งรางวัล
5.4.1. เมื่อระบบได้รับคำยืนยันการแลกรางวัล และตัดพอยท์จากบัญชีของผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งรหัสของรางวัลเพื่อใช้ในการแลกรับรางวัลทันทีภายในเวลาที่กำหนดที่แสดงบนแพลตฟอร์ม ณ จุดที่กำหนด (On-Spot Redemption) เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร จุดขาย หรือสถานที่อื่นๆที่ผู้สนับสนุนกำหนด ในกรณีการแลกรับรางวัลบางประเภท หรือการรับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky ที่ต้องมีการจัดส่ง ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งในแพลตฟอร์ม Trash Lucky ผู้ใช้งานจะต้องพิมพ์ที่อยู่และตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง โดยรางวัลจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้ใช้งานเฉพาะที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
5.4.2. ผู้ใช้งานจะได้รับรางวัลจากผู้สนับสนุน หรือจากบริษัท โดยของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังชื่อและที่อยู่สำหรับการจัดส่งตามที่ผู้ใช้งานระบุในขั้นตอนการรับรางวัล ทั้งนี้บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลที่สามช่วยเหลือในการประสานงานและการจัดส่งรางวัลให้กับผู้ใช้งาน
5.4.3. บริษัทและผู้สนับสนุนจะไม่รับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย หรือคุณลักษณะใดๆผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่มาจากบุคคลที่สาม ที่ผู้ใช้งานแลกรับ เนื่องจากคุณภาพ ความปลอดภัย หรือคุณลักษณะใดๆของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่บุคคลที่สามแจ้งไว้หากผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าเกิดชำรุดบกพร่อง ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อศูนย์บริการของบุคคลที่สามที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้านั้นๆเอง
5.5. ภาษีอากร
5.5.1. ธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับแคมเปญเป็นธุรกรรมโดยตรงระหว่างบริษัทและผู้ใช้งานดังนั้น ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าการรับรางวัลดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
5.5.2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) เว้นแต่ว่าบริษัทแจ้งประสงค์จะทำการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน

6. นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทและผู้สนับสนุน เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกคน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการทำธุรกรรมใดๆบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky ดังนั้นข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน ที่ให้ไว้ผ่านแพลตฟอร์ม จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทและผู้สนับสนุนเท่านั้น บริษัทและผู้สนับสนุน จะดำเนินการตามมาตรฐานที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน
นโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ ใช้บังคับกับบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลต่างๆของท่าน เพื่อให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่า บริษัทและผู้สนับสนุน ใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรและวิธีการที่ท่านสามารถใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านแพลตฟอร์ม Trash Lucky นี้
6.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Trash Lucky และเพื่อความสะดวกหรือเพื่อประโยชน์ในการใช้งานกับท่านมากที่สุด ระบบได้รวบรวมข้อมูลของท่านโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
6.1.1. ข้อมูลที่ท่านให้เรา
บริษัทจำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานสมัครใช้สมาชิก Trash Lucky เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุกราย ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในแพลตฟอร์ม Trash Lucky อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ จังหวัดที่อยู่อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้สิทธิ์แลกรับรางวัลภายใต้แคมเปญต่างๆของ Trash Lucky ผู้ใช้งานจะต้องยินยอมแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่ผู้สนับสนุนร้องขอเพิ่มเติม หากผู้ใช้งานให้ข้อมูลตามที่ผู้สนับสนุนร้องขอไม่ครบถ้วน ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลดังกล่าวโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
6.1.2. ข้อมูลอุปกรณ์
ระบบจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ที่ผู้ใช้งานใช้สมัครสมาชิกในครั้งแรกด้วย เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่าย เลข IMEI เป็นต้น
6.1.3. ข้อมูลประวัติการใช้งาน
เมื่อผู้ใช้งานทำกิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม Trash Lucky ระบบจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานไว้โดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่ท่านค้นหา รายละเอียดการสะสมพอยท์ รายละเอียดการแลกพอยท์ รายละเอียดการแลกของรางวัล เป็นต้น
6.1.4. ข้อมูลตำแหน่ง
ระบบอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้งาน โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอำวยความสะดวก เช่น สถานที่รับขยะรีไซเคิลของผู้ใช้งาน
6.1.5. พื้นที่เก็บข้อมูลในตัวเครื่อง
ระบบอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการใช้งานอื่นๆของผู้ใช้งาน โดยใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บเบราว์เซอร์ (รวมถึง HTML 5) และแคชข้อมูลของแพลตฟอร์ม
6.1.6. คุกกี้ (Cookies) และ แคชไฟล์ (Cache File)
“คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกส่งไปยังเครื่องอุปกรณ์พกพาของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการอนุญาตให้แพลตฟอร์ม Trash Lucky บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ใช้งานของ Trash Lucky เมื่อท่านได้กลับเข้ามายังเวบแพลตฟอร์มของ Trash Lucky อีกครั้งโดยใช้โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ท (Web browser) และอุปกรณ์เครื่องเดิม ระบบจะส่ง “คุกกี้” ไปยังอุปกรร์ของท่านก็ต่อเมื่อท่านสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานบัญชีของท่านที่ได้สมัครไว้กับ Trash Lucky “คุกกี้” เหล่านี้สามารถทำให้ระบบจดจำท่านในขณะที่ท่านเข้าใช้บริการในหน้าต่าง ๆ ภายในเว็บแพลตฟอร์ม Trash Lucky โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านหลายครั้ง และเมื่อท่านลงชื่อออกจากระบบหรือปิดหน้า Web browser “คุกกี้” เหล่านี้จะสิ้นผลลง
เว็บบราวเซอร์ (Web browser) หรือโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาที่ท่านใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือระบบอาจเก็บและบันทึก “Cache File” รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ซึ่งแพลตฟอร์ม Trash Lucky ไม่มีส่วนในการควบคุมหรือเข้าถึง “Cache File” ดังกล่าวแต่อย่างใด
6.2. วิธีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งาน
6.2.1. บริษัทและผู้สนับสนุนจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นในการติดต่อ ให้บริการ สำรวจความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน รวมไปถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อปรับปรุง การทำกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สนับสนุนให้ดียิ่งขึ้น
6.2.2. ผู้ใช้งานมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน โดยบริษัทและผู้สนับสนุนจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Trash Lucky ของท่านให้กับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานเท่านั้น
6.2.3. บริษัทและผู้สนับสนุนจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม Trash Lucky ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานเท่านั้น
6.2.4. แพลตฟอร์มอาจมีโฆษณาที่เชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอาจมีมาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากแพลตฟอร์ม Trash Lucky นี้ ท่านต้องตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงนี้ด้วย บริษัทและผู้สนับสนุนไม่สามารถรับรองข้อความ หรือการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์อื่นได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ประกาศไว้
6.2.5. เมื่อผู้ใช้งานติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางแพลตฟอร์ม Trash Lucky ระบบจะเก็บบันทึกการติดต่อของท่าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ตามที่ตรวจพบ และอาจใช้ที่อยู่อีเมลของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใดๆไว้ล่วงหน้า
6.2.6. Trash Lucky จะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
6.3. การเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
6.3.1. เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้แพลตฟอร์ม Trash Lucky ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสามารถ เปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้ทุกเวลา เว้นแต่กรณีที่บริษัทและผู้สนับสนุนต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือจุดประสงค์ทางกฎหมาย ระบบอาจมีการร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่จะสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้
6.3.2. บริษัทและผู้สนับสนุนอาจปฏิเสธคำขอซ้ำซ้อนอันเกินควรหรือต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคมากเกินไป เช่น การพัฒนาระบบใหม่หรือเปลี่ยนหลักปฏิบัติพื้นฐานที่มีอยู่ เสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น คำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในระบบสำรอง
6.3.3. เมื่อบัญชี Trash Lucky ของท่านถูกปิดแล้ว ระบบจะยังคงเก็บข้อมูลบัญชีของท่านไว้ในฐานข้อมูลของ Trash Lucky ต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกรณีทุจริต และเป็นการป้องกันการปิดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตโดยการปิดบัญชีเก่าและเปิดบัญชีใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อบัญชีของท่านถูกปิดแล้ว บริษัทและผู้สนับสนุนจะไม่ใช้ข้อมูลของท่านอีกต่อไป รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น ยกเว้นกรณีที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น
6.4. การแบ่งปันข้อมูล
6.4.1. บริษัทและผู้สนับสนุนจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานกับบริษัท องค์กร และบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
(2) สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย
6.4.2. บริษัทและผู้สนับสนุนจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้กับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอก หากบริษัทและผู้สนับสนุนเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง เข้าใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรดังนี้
(ก) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ
(ข) บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
(ค) ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค
(ง) ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยผู้ใช้งานคนอื่นๆที่ใช้งานแพลตฟอร์ม Trash Lucky หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต
6.5. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ แต่จะไม่ลดทอนสิทธิของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวในแพลตฟอร์มนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าชมหรือใช้หรือแลกรับรางวัล

7. การใช้เว็บไซต์และโปรแกรม
7.1. บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อตกหล่นต่างๆ ให้เร็วที่สุดหลังจากได้รับการแจ้งถึงข้อผิดพลาดนั้นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มจะปราศจากข้อผิดพลาดและ จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาด รวมถึงการสูญหายของพอยท์ของผู้ใช้งาน
7.2. บริษัทไม่รับประกันว่าโปรแกรมแพลตฟอร์มจะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลอันตรายต่ออุปกรณ์พกพาของผู้ใช้งาน
7.3. การเข้าถึงแพลตฟอร์มอาจถูกจำกัดในบางครั้งด้วยเหตุผลในการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือเพิ่มอุปกรณ์หรือบริการใหม่ บริษัทจะใช้ความพยายามในการที่จะทำให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวกลับมาใช้งานได้ดังเดิมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ Trash Lucky จะไม่รับผิดชอบในระบบการทำงานที่ขึ้นอยู่กับบราวเซอร์หรือโปรแกรมอื่นของบุคคลภายนอก
7.4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดกั้นการเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขหรือลบสิ่งใดๆ ที่เห็นว่าอาจเป็นเหตุให้มีการผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญานี้
7.5. การใช้ข้อมูลหรือสื่อใดๆ บนเว็บไซต์หรือโปรแกรมโดยผู้ใช้งานเป็นความเสี่ยงและเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น
7.6. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม Trash Lucky ได้จากการเพิ่มเพื่อน โดยค้นหาบัญชี Trash Lucky ในโปรแกรม Line หรือ จากช่องทางอื่นที่บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์เอาไว้ ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดปกติของอุปกรณ์พกพาของผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการติดตั้งโปรแกรมลงบนอุปกรณ์พกพาของผู้ใช้งาน

8. การโฆษณา
8.1. บริษัทอาจแสดงสื่อโฆษณาในตำแหน่งต่างๆบนแพลตฟอร์ม ในระหว่างที่ผู้ใช้งานใช้บริการ
8.2. ผู้ใช้งานสามารถเลือกหรือกดเพื่อเข้าชมสินค้าหรือบริการที่มีการโฆษณาหรือไม่ก็ได้โดยอิสระตามแต่ที่ผู้ใช้งานจะพิจารณา
8.3. จะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์) ในการแสดงข้อความโฆษณา แต่ทั้งนี้ ผู้ลงโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามหรือบริษัทในเครืออาจะติดตั้งหรือจดจำ “cookie” บนเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน (กรุณาดูในนโยบายความเป็นส่วนตัว) โดย “cookie” นี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานหรือลิงค์เชื่อมต่อไปยังข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติดังกล่าวและเลือกที่จะไม่ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยบริษัทใดๆ กรุณาดูในนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

9. การชดเชยและชดใช้ค่าเสียหาย
ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทสำหรับบรรดาความสูญเสีย ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายทั้งปวง อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้งานละเมิดหรือผิดเงื่อนไขข้อใดๆ ในสัญญานี้

10. เหตุสุดวิสัย
บริษัทไม่ต้องรับผิดในความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเพราะสุดวิสัย อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ การจราจล สงคราม การแทรกแซงของรัฐ การนัดหยุดงาน ปัญหาด้านแรงงาน ความบกพร่องของอุปกรณ์ หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้สนับสนุน

11. การไม่รับประกันข้อยกเว้นความรับผิดและการปลดเปลื้องจากความรับผิด
11.1. การไม่รับประกัน
(1) เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้โดยเฉพาะ Trash Lucky ไม่มีความสัมพันธ์พิเศษหรือหน้าที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับทราบว่า Trash Lucky ไม่มีอำนาจในการควบคุมหรือหน้าที่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับว่าผู้ใช้งานรายใดจะเข้าใช้บริการ หรือเนื้อหาใดที่ผู้ใช้งานจะได้รับจากการใช้บริการ หรือผลกระทบของเนื้อหาที่มีต่อผู้ใช้งาน หรือการดำเนินการใดที่ผู้ใช้งานจะปฏิบัติอันเป็นผลมาจากการได้รับเนื้อหาดังกล่าว
(2) บริการอาจประกอบไปด้วยหรือเชื่อมโยงผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีข้อมูลที่บุคคลบางคนรู้สึกไม่พอใจหรือเห็นว่าไม่เหมาะสม ดังนั้น Trash Lucky จึงไม่อาจรับรองถึงรายละเอียดของเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏหรือสามารถเข้าถึงได้โดยการใช้บริการ และ Trash Lucky จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้อง การร้องเรียนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ความชอบด้วยกฎหมาย หรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่แสดงหรือเข้าถึงได้โดยผ่านการใช้บริการ
(3) แพลตฟอร์มและการบริการตลอดจนเนื้อหาต่างๆ ดังกล่าวเป็นการจัดให้มี “ตามสภาพ” และ “ตามที่ปรากฏ” โดยปราศจากคำรับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดๆ และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย
(4) Trash Lucky ตลอดจนกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หุ้นส่วน ไม่รับประกันว่า
(ก) บริการจะปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ทุกที่หรือทุกเวลา
(ข) บรรดาความบกพร่องจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง
(ค) ผู้ใช้งานจะพึงพอใจผลการใช้บริการตามที่คาดหวังไว้
(ง) ผู้ใช้งานจะได้รับรางวัลจากบริษัท และ/หรือ ผู้สนับสนุน หรือหากได้รับรางวัลดังกล่าวจะมีสี คุณภาพ จำนวน หรือคุณสมบัติตรงตามที่บริษัท และ/หรือ ผู้สนับสนุนแสดงหรือประกาศไว้ในแคมเปญ
(5) ผู้ใช้งานเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยจากการใช้งานเว็บไซต์ โปรแกรม บริการ ระแบบและเนื้อหาเองแต่เพียงผู้เดียว
11.2. ข้อยกเว้นความรับผิด
Trash Lucky จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของพอยท์ การสูญเสียรายได้ กำไร สัญญา ชื่อเสียง ธุรกิจ โอกาส หรือความเสียหายใดๆอันเนื่องมากจากความผิดพลาดของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการทำละเมิด การผิดสัญญาหรือไม่ก็ตาม
11.3. การปลดเปลื้องจากความรับผิด
ผู้ใช้งานตกลงแบบเพิกถอนไม่ได้ในการปลดเปลื้องบริษัทและผู้สนับสนุนจากบรรดาความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky นี้

12. หน้าที่ของผู้ใช้งาน

12.1. บริษัทอาจกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับแคมเปญของบริษัทเอง และผู้ใช้งานตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

12.2. ผู้ใช้งานรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ให้ไว้ในการสมัครสมาชิกบัญชี Trash Lucky ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นข้อมูลที่แท้จริง ครบถ้วนและถูกต้อง และ ผู้ใช้งานจะแก้ไขในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้งานเป็นปัจจุบัน
12.3. ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky โดยไม่จำกัดแต่เพียงในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ส่งหรือรับสื่อที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่ ก้าวร้าว หยาบคาย ลามก คุกคาม ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือหมิ่นประมาทบุคคลใดๆ ดูหมิ่นหรือละเมิดอำนาจศาล ลิขสิทธิ์ สิทธิของบุคคล การเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิของบุคคลอื่น
(2) ส่งหรือรับสื่อที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอม ซึ่งอาจก่อให้เกิดหรือยุยงให้เกิดการกระผิดทางอาญา หรือความผิดในทางแพ่ง หรือไม่ว่าในลักษณะใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดในโลก
(3) ส่งหรือรับสื่อใดๆ ที่เป็นอันตรายในทางเทคนิค (รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ logic bombs, Trojan horses, worms, ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่บกพร่อง หรือซอฟท์แวร์ที่มีเจตนามุ่งร้ายหรือข้อมูลที่เป็นอันตราย)
(4) ก่อให้เกิดความรำคาญ ไม่สะดวกสบาย หรือก่อให้เกิดความกังวลโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(5) สกัดกั้นหรือพยายามสกัดกั้นการส่งผ่านข้อมูลสำหรับการสื่อสารโดยระบบโทรคมนาคม
(6) เพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ออกแบบมาหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน
(7) เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
(8) ไม่เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ทหรือการเชื่อต่อเน็ทเวิร์คอันเป็นที่ยอมรับ
(9) การกระทำใดๆ ที่เป็นการก่อให้เกิดความเกลียดชังในเชื้อชาติ ศาสนา หรือคนกลุ่มน้อย หรืออันเป็นการทำให้เกิดผลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือเอกลักษณ์
12.4. การใช้บริการดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้งและผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่กระทำการดังกล่าว (หรือยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว)
(1) ความพยายามในการหลีกเลี่ยงระบบความปลอดภัยหรือเครือข่ายรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มิได้มิไว้สำหรับผู้ใช้งาน การถึงเครื่องบริการ (Server) หรือบัญชีที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้เข้าถึงได้ หรือการแทรกแซงระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอื่น (เช่น running a port scan)
(2) การกระทำใดเพื่อตรวจดูเครือข่ายซึ่งจะสกัดกั้นข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้งาน
(3) ดำเนินการอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการ
(4) ดำเนินการในลักษณะใดๆ (ตามความเห็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) ที่เป็นการจำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้งานรายอื่นจากการใช้งานหรือเพลิดเพลินกับการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการ
(5) ส่งข้อความใดๆ ในทางที่จะทำให้บุคคลอื่นเชื่อว่าหรือเข้าใจว่าข้อความดังกล่าวได้ถูกส่งหรือเปิดเผยโดยความสนับสนุนหรือความยินยอมของผู้สนับสนุน

13. เบ็ดเตล็ด
13.1. หัวข้อต่างๆ
หัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในสัญญานี้มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างถึงเท่านั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่มีผลต่อการตีความสัญญา
13.2. ความไม่เป็นหุ้นส่วนและตัวแทน
ไม่มีข้อความใดๆ ในสัญญานี้สามารถตีความได้ว่าผู้ใช้งานและบริษัทหรือผู้สนับสนุนมีการร่วมทุน เข้าเป็นหุ้นส่วนบริษัท หรือมีความสัมพันธ์เป็นตัวการและตัวแทนในรูปแบบใดๆ โดยบริษัทและผู้สนับสนุน และผู้ใช้งานไม่มีอำนาจที่จะกระทำการใดๆ แทนอีกฝ่ายในการที่จะก่อให้เกิดความรับผิดในหนี้ ค่าใช้จ่าย เข้าเป็นคู่สัญญา หรือการใดๆ แทนกัน
13.3. กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการชี้ขาดประเด็นข้อพิพาททั้งปวง
13.4. ทรัพย์สิทธิ
เนื้อหาที่อยู่บนแพลตฟอร์มรวมถึงข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ กราฟ วีดีโอ หน้าตัวพิมพ์ กราฟฟิค ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพยสิทธิอื่น โดยเนื้อหาทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สนับสนุนภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ หรือมีส่วนร่วมในการโอน หรือขาย ให้เช่าซื้อหรือเช่า หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอม
13.5. สิทธิของบุคคลภายนอก
ข้อกำหนดทั้งหมดของสัญญานี้ใช้และให้ประโยชน์กับบริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด บริษัทในเครือสังกัดและบริษัทในเครือและบุคคลภายนอกที่เป็นผู้จัดทำและได้รับอนุญาตโดยเท่าเทียมกัน โดยบุคคลและองค์กรที่กล่าวมานี้มีสิทธิในการใช้สิทธิและบังคับใช้สิทธิตามข้อกำหนดของสัญญานี้โดยตรงหรือผ่านทางตัวแทน (เว้นแต่สัญญานี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว) นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสัญญานี้ไม่มีผลผูกพันหรือให้สิทธิในการบังคับตามสัญญากับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา
13.6. การจัดทำแพลตฟอร์ม Trash Lucky
บริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเขียนโปรแกรม ระบบ และบริการของแพลตฟอร์ม Trash Lucky ขึ้น ทั้งนี้เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและคงอยู่ตามกฎหมายของประเทศไทย
13.7. ความมีผลของสัญญา
ผู้ใช้งานและบริษัทเข้าทำสัญญานี้ (หรือข้อตกลงและเงื่อนไข) โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลและใช้บังคับได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 ด้วยเหตุนี้จึงจำต้องลงลายมือชื่อในทางกายภาพ

สิ้นสุดเนื้อความ V1.093022


เงื่อนไขและข้อตกลงแคมเปญ Garnier One Green Step

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกของ Trash Lucky โดยการสมัครสมาชิกผ่าน LINE Official Account ของ Trash Lucky หรือผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัท Trash Lucky เท่านั้น

2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสะสม Point โดยการแยก และบริจาคขยะรีไซเคิลตามวิธีที่ Trash Lucky กำหนด หรือโดยการร่วมกิจกรรมต่างๆ บนแพลตฟอร์ม Trash Lucky หรือบนช่องทางอื่นๆ ของบริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้กำหนด และแจ้งกติกาการได้รับ Point ให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทเอง หรือผ่านช่องทาง หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามก็ได้ทั้งสิ้น

3. การได้รับ Point จากการแยก และบริจาคขยะรีไซเคิล

3.1. จำนวน Point จะขึ้นอยู่กับประเภท และน้ำหนักของขยะรีไซเคิลตามที่ Trash Lucky กำหนด

3.2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถบริจาคขยะรีไซเคิลที่ได้แยกไว้แล้วให้ Trash Lucky ตามช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.2.1. การใช้บริการรับขยะรีไซเคิลถึงบ้านของ Trash Lucky โดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)

3.2.2. การแพ็คส่งขยะรีไซเคิลผ่านบริการขนส่งพัสดุมาที่ Trash Lucky โดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)

3.2.2.1. ที่อยู่: Trash Lucky 496 ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือ เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาสาธุฯตัดใหม่ รหัสร้าน 13871

3.2.3. การนำขยะรีไซเคิลไปส่งตามจุดต่างๆที่ Trash Lucky กำหนด

3.3. เจ้าหน้าที่บริษัท Trash Lucky หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจะเป็นผู้ชั่งน้ำหนักขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท แล้วคำนวน Point ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ การคำนวน Point ของเจ้าหน้าที่บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

3.4. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ได้แยกขยะรีไซเคิลตามวิธีหรือประเภทที่ Trash Lucky กำหนด เช่น นำขยะรีไซเคิลหลายประเภทมารวมกัน หรือมีอาหาร และของเหลวตกค้าง ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับ Point จากการบริจาคขยะรีไซเคิล และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น

3.5. บริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน Point ต่อประเภท และน้ำหนักของขยะรีไซเคิล และอัตราแลกเปลี่ยน Point ต่อกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.6. อัตราแลกเปลี่ยน Point ต่อประเภท และน้ำหนักของขยะรีไซเคิล

3.6.1. ขวดน้ำพลาสติกใสโค้ดหมายเลข 1 (PET) สะอาด 1 กิโลกรัม รับ 20 Point

3.6.2. ขวดพลาสติกขาวขุ่นหรือสีโค้ดหมายเลข 2 (HDPE) สะอาด 1 กิโลกรัม รับ 20 Point

3.6.3. บรรจุภัณฑ์พลาสติก(ทุกสี)โค้ดหมายเลข 5 (PP) สะอาด 1 กิโลกรัม รับ 20 Point

3.6.4. พลาสติกฟิล์มใสยืดได้ (ไม่มีสี) (พลาสติก PE) สะอาด 1 กิโลกรัม รับ 20 Point

3.6.5. ขวดแก้วสะอาด(ทุกสี) 1 กิโลกรัม 5 Point

3.6.6. ลังขวดเบียร์หรือเหล้าสะอาด 12 ขวดแยกตามยี่ห้อ(ยกลัง) รับ 1 ลัง รับ 20 Point

3.6.7. กระดาษลัง/กล่องลัง(แห้งและสะอาด) 1 กิโลกรัม รับ 5 Point

3.6.8. กระดาษเอกสารสีขาว(แห้งและสะอาด) 1 กิโลกรัม รับ 5 Point

3.6.9. กล่องบรรจุภัณฑ์ UHT (แห้งและสะอาด) 1 กิโลกรัม รับ 10 Point

3.6.10. กระป๋องอลูมิเนียมสะอาด 1 กิโลกรัม รับ 40 Point

3.6.11. กระป๋องโลหะหรือเศษเหล็กสะอาด 1 กิโลกรัม รับ 5 Point

3.6.12. บรรจุภัณฑ์แก้ว การ์นิเย่ ไบรท์ คอมพลีท วิตามินซี บูสเตอร์ เซรั่ม ขนาด 50 มล. และ 30 มล. 1 ชิ้น รับ 5 Point

3.6.13. บรรจุภัณฑ์แก้ว การ์นิเย่ ซากุระ โกลว์ 30 เอ็กซ์ ไฮยาลูรอน บูสเตอร์ เซรั่ม ขนาด 30 มล. 1 ชิ้น รับ 5 Point

3.6.14. บรรจุภัณฑ์พลาสติกโค้ดหมายเลข 1 (PET) การ์นิเย่ ไมเซล่า คลีนซิ่ง วอเตอร์ วิตามินซี ขนาด 400 มล. 1 ชิ้น รับ 5 Point

3.6.15. บรรจุภัณฑ์พลาสติกโค้ดหมายเลข 1 (PET) การ์นิเย่ ไมเซล่า คลีนซิ่ง ออยล์-อินฟิวส์ คลีนซิ่ง สอเตอร์ ขนาด 400 มล. 1 ชิ้น รับ 5 Point

3.6.16. บรรจุภัณฑ์พลาสติกโค้ดหมายเลข 1 (PET) การ์นิเย่ ไมเซล่า คลีนซิ่ง วอเตอร์-อีเวน ฟอร์ เซนซิทีฟ สกิน ขนาด 400 มล. 1 ชิ้น รับ 5 Point

3.6.17. บรรจุภัณฑ์พลาสติกโค้ดหมายเลข 1 (PET) การ์นิเย่ ไมเซล่า คลีนซิ่ง วอเตอร์-ฟอร์ ออยลี่ แอคเน่-โพรน สกิน ขนาด 400 มล. 1 ชิ้น รับ 5 Point

3.6.18. บรรจุภัณฑ์พลาสติกโค้ดหมายเลข 1 (PET) การ์นิเย่ ไมเซล่า คลีนซิ่ง โรส วอเตอร์ ขนาด 400 มล. 1 ชิ้น รับ 5 Point

3.6.19. บรรจุภัณฑ์แก้ว การ์นิเย่ ไบรท์ คอมพลีท เซรั่มครีม SPF 30 PA+++ ขนาด 50 มล. 1 ชิ้น รับ 5 Point

3.6.20. บรรจุภัณฑ์แก้ว การ์นิเย่ ซากุระ โกลว์ ไฮยาลูรอน เซรั่มครีม SPF 30/PA+++ ขนาด 50 มล. 1 ชิ้น รับ 5 Point

3.6.21. บรรจุภัณฑ์พลาสติก การ์นิเย่ บอดี้ ไบรท์ คอมพลีท รีแพร์ริ่ง เซรั่ม มิลค์ ยูวี ขนาด 400 มล. 1 ชิ้น รับ 5 Point

3.6.22. บรรจุภัณฑ์พลาสติก การ์นิเย่ บอดี้ ซากุระ โกลว์ นูริชชิ่ง เรเดียนซ์ เซรั่ม มิลค์ ยูวี ขนาด 400 มล. 1 ชิ้น รับ 5 Point

3.7. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสะสม Point ตามรอบเดือนระหว่างวันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยขยะรีไซเคิลจะต้องถึงจุดรับต่างๆที่ Trash Lucky กำหนดภายในวันสุดท้ายของเดือน เพื่อนำไปแปลงเป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลของเดือนนั้นๆ หาก Trash Lucky ไม่ได้รับขยะรีไซเคิลภายในวันสุดท้ายของเดือน Point ของผู้ร่วมกิจกรรมจะถูกนำไปสะสมในรอบเดือนถัดไป

3.8. ผู้ร่วมกิจกรรม ไม่สามารถแลกเปลี่ยน Point เป็นเงินสด และไม่สามารถโอน Point จากบัญชีผู้ร่วมกิจกรรมหนึ่ง ไปอีกบัญชีผู้ร่วมกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องสะสมครบจำนวน 5 Point เพื่อได้ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรางวัล

5. ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 1,088 รางวัล โดยแบ่งรางวัลออกเป็นรายเดือน กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 314,000 บาท

รายละเอียดของรางวัลแต่ละเดือนประกอบด้วย

เดือนพฤษภาคม 2565

– ทองคำมูลค่า 7,844 บาท จำนวน 2 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 28 เมษายน 2565)

– บัตรกำนัล Lazada และ/หรือ Shopee มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล

– Garnier Eco Pad มูลค่า 299 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Garnier Sakura Glow Hyaluron Water-Glow Essesnce (50 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Garnier Micellar Cleansing Water Vitamin C (125 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 24 รางวัล

เดือนมิถุนายน 2565

– ทองคำมูลค่า 7,844 บาท จำนวน 2 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 28 เมษายน 2565)

– บัตรกำนัล Lazada และ/หรือ Shopee มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล

– Garnier Eco Pad มูลค่า 299 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Garnier Sakura Glow Hyaluron Water-Glow Essesnce (50 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Garnier Micellar Cleansing Water Vitamin C (125 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 24 รางวัล

เดือนกรกฎาคม 2565

– ทองคำมูลค่า 7,844 บาท จำนวน 2 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 28 เมษายน 2565)

– บัตรกำนัลร้านค้าที่บริษัทจะกำหนดอีกครั้ง มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล

– Garnier Eco Pad มูลค่า 299 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Garnier Sakura Glow Hyaluron Water-Glow Essesnce (50 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Garnier Micellar Cleansing Water Vitamin C (125 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 24 รางวัล

เดือนสิงหาคม 2565

– ทองคำมูลค่า 7,844 บาท จำนวน 2 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 28 เมษายน 2565)

– บัตรกำนัลร้านค้าที่บริษัทจะกำหนดอีกครั้ง มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล

– Garnier Eco Pad มูลค่า 299 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Garnier Sakura Glow Hyaluron Water-Glow Essesnce (50 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Garnier Micellar Cleansing Water Vitamin C (125 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 24 รางวัล

เดือนกันยายน 2565

– ทองคำมูลค่า 7,844 บาท จำนวน 2 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 28 เมษายน 2565)

– บัตรกำนัลร้านค้าที่บริษัทจะกำหนดอีกครั้ง มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล

– Garnier Eco Pad มูลค่า 299 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Garnier Sakura Glow Hyaluron Water-Glow Essesnce (50 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Garnier Micellar Cleansing Water Vitamin C (125 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 24 รางวัล

เดือนตุลาคม 2565

– ทองคำมูลค่า 7,844 บาท จำนวน 2 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 28 เมษายน 2565)

– บัตรกำนัลร้านค้าที่บริษัทจะกำหนดอีกครั้ง มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล

– Garnier Eco Pad มูลค่า 299 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Garnier Sakura Glow Hyaluron Water-Glow Essesnce (50 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Garnier Micellar Cleansing Water Vitamin C (125 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 24 รางวัล

เดือนพฤศจิกายน 2565

– ทองคำมูลค่า 7,844 บาท จำนวน 2 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 28 เมษายน 2565)

– บัตรกำนัลร้านค้าที่บริษัทจะกำหนดอีกครั้ง มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล

– Garnier Eco Pad มูลค่า 299 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Garnier Sakura Glow Hyaluron Water-Glow Essesnce (50 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Garnier Micellar Cleansing Water Vitamin C (125 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 24 รางวัล

เดือนธันวาคม 2565

– ทองคำมูลค่า 7,844 บาท จำนวน 2 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 28 เมษายน 2565)

– บัตรกำนัลร้านค้าที่บริษัทจะกำหนดอีกครั้ง มูลค่า 300 บาท จำนวน 20 รางวัล

– Garnier Eco Pad มูลค่า 299 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 15 รางวัล

– Garnier Sakura Glow Hyaluron Water-Glow Essesnce (50 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Garnier Micellar Cleansing Water Vitamin C (125 ml) มูลค่า 129 บาท จำนวน 30 รางวัล

– Voucher Tesco Lotus หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 24 รางวัล

5. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยมีกำหนดการจับรางวัลทั้งหมด 8 ครั้ง

ตามรายละเอียดการจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้านล่าง

– ครั้งที่ 1 : รางวัลประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จับรางวัลในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

– ครั้งที่ 2 : รางวัลประจำเดือนมิถุนายน 2565 จับรางวัลในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

– ครั้งที่ 3 : รางวัลประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จับรางวัลในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

– ครั้งที่ 4 : รางวัลประจำเดือนสิงหาคม 2565 จับรางวัลในวันที่ 9 กันยายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 กันยายน 2565

– ครั้งที่ 5 : รางวัลประจำเดือนกันยายน 2565 จับรางวัลในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 ตุลาคม 2565

– ครั้งที่ 6 : รางวัลประจำเดือนตุลาคม 2565 จับรางวัลในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

– ครั้งที่ 7 : รางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จับรางวัลในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

– ครั้งที่ 8 : รางวัลประจำเดือนธันวาคม 2565 จับรางวัลในวันที่ 9 มกราคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 มกราคม 2566

6. บริษัท Trash Lucky จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Page Trash Lucky ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่กำหนด โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายภายใน 14 วันทำการ

7. สถานที่ทำการจับรางวัลที่ บริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด 12/1 ถนน อโศก – ดินแดง แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

8. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการสมัครสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรม เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะแล้ว

9. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ดังต่อไปนี้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ตรงกับชื่อที่ให้ไว้ตอนสมัครสมาชิก Trash Lucky

-บัญชีไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครสมาชิก

10. พนักงานบริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมและรับของรางวัลในกิจกรรมนี้

11. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัลเองได้ และมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน บุคคลนั้นจะต้องมีใบมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

12. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทจะต้องเป็นผู้เสียภาษี 5% ด้วยตัวเอง เว้นแต่ว่าบริษัทแจ้งประสงค์จะทำการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน

13. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

14. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการขอรับรางวัลตามที่กำหนด หรือไม่มารับรางวัล/ไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด

15. สงวนสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลายสิทธิ์ สามารถชนะรางวัลได้มากที่สุดตามจำนวนสิทธิ์ที่มีในเดือนนั้นๆ และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

16. บริษัทสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

17. หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเกิน 15 วันหลังประกาศผล จะถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

18. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ LINE ID @trashlucky (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


เงื่อนไขและข้อตกลงแคมเปญ Recycle Me 2023 “โค้กชวนแยก แลกลุ้นโชคกับ Trash Lucky ปี 3”

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกของ Trash Lucky โดยการสมัครสมาชิกผ่าน LINE Official Account ของ Trash Lucky หรือผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัท Trash Lucky เท่านั้น
2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสะสม Point โดยการแยกและบริจาคขยะรีไซเคิลตามวิธีที่ Trash Lucky กำหนด หรือโดยการร่วมกิจกรรมต่างๆบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky หรือบนช่องทางอื่นๆของบริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งกติกาการได้รับ Point ให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆของบริษัทเอง หรือผ่านช่องทางหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามก็ได้ทั้งสิ้น
3. การได้รับ Point จากการแยกและบริจาคขยะรีไซเคิล
3.1. จำนวน Point จะขึ้นอยู่กับประเภทและน้ำหนักของขยะรีไซเคิลตามที่ Trash Lucky กำหนด
3.2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถบริจาคขยะรีไซเคิลที่ได้แยกไว้แล้วให้ Trash Lucky ตามช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.2.1. การใช้บริการรับขยะรีไซเคิลถึงบ้านของ Trash Lucky โดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย(ถ้ามี)
3.2.2. การแพ็คส่งขยะรีไซเคิลผ่านบริการขนส่งพัสดุมาที่ Trash Lucky โดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย(ถ้ามี)
3.2.2.1. ที่อยู่: Trash Lucky 496 ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือ เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาสาธุฯตัดใหม่ รหัสร้าน 13871
3.2.3. การนำขยะรีไซเคิลไปส่งตามจุดต่างๆที่ Trash Lucky กำหนด
3.3. เจ้าหน้าที่บริษัท Trash Lucky หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจะเป็นผู้ชั่งน้ำหนักขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท แล้วคำนวน Point ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ การคำนวน Point ของเจ้าหน้าที่บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
3.4. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ได้แยกขยะรีไซเคิลตามวิธีหรือประเภทที่ Trash Lucky กำหนด เช่น นำขยะรีไซเคิลหลายประเภทมารวมกัน หรือมีอาหารและของเหลวตกค้าง ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับ Point จากการบริจาคขยะรีไซเคิล และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น
3.5. บริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน Point ต่อประเภทและน้ำหนักของขยะรีไซเคิล และอัตราแลกเปลี่ยน Point ต่อกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.6. อัตราแลกเปลี่ยน Point ต่อประเภทและน้ำหนักของขยะรีไซเคิล
3.6.1. ขวดพลาสติกใสโค้ดหมายเลข 1 (PET) สะอาด 1 กิโลกรัม รับ 20 Point
3.6.2. ขวดพลาสติกขาวขุ่นหรือสีโค้ดหมายเลข 2 (HDPE) สะอาด 1 กิโลกรัม รับ 20 Point
3.6.3. บรรจุภัณฑ์พลาสติก(ทุกสี)โค้ดหมายเลข 5 (PP) สะอาด 1 กิโลกรัม รับ 20 Point
3.6.4. พลาสติกฟิล์มใสยืดได้ โค้ดหมายเลข 4 (LDPE) สะอาด 1 กิโลกรัม รับ 20 พอยท์
3.6.5. ขวดแก้วสะอาด(ทุกสี) 1 กิโลกรัม 1 Point
3.6.6. ลังขวดเบียร์หรือเหล้าสะอาด 12 ขวดแยกตามยี่ห้อ(ยกลัง) รับ 1 ลัง รับ 10 Point
3.6.7. กระดาษลัง/กล่องลัง(แห้งและสะอาด) 1 กิโลกรัม รับ 1 Point
3.6.8. กระดาษเอกสารสีขาว(แห้งและสะอาด) 1 กิโลกรัม รับ 1 Point
3.6.9. กล่องบรรจุภัณฑ์ UHT (แห้งและสะอาด) 1 กิโลกรัม รับ 5 Point
3.6.10. กระป๋องอลูมิเนียมสะอาด 1 กิโลกรัม รับ 15 Point
3.6.11. กระป๋องโลหะหรือเศษเหล็กสะอาด 1 กิโลกรัม รับ 1 Point
3.7. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสะสมพอยท์ (Point) ตามรอบเดือนระหว่างวันที่ 1 ถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยขยะรีไซเคิลจะต้องถึงจุดรับต่างๆที่ Trash Lucky กำหนดภายในวันสุดท้ายของเดือน เพื่อนำไปแปลงเป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลของเดือนนั้นๆ หาก Trash Lucky ไม่ได้รับขยะรีไซเคิลภายในวันสุดท้ายของเดือน Point ของผู้ร่วมกิจกรรมจะถูกนำไปสะสมในรอบเดือนถัดไป
3.7.1. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมเลือกการ “แปลงพอยท์เป็นสิทธิ์แบบกำหนดเอง” ตามข้อ 4.2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งขยะรีไซเคิลให้ถึงจุดรับต่างๆที่ Trash Lucky กำหนดภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือนเพื่อให้ได้รับพอยท์ (Point) จากการรีไซเคิลและแปลงพอยท์เป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลให้ทันภายในเดือนนั้นๆ หากผู้ร่วมกิจกรรมส่งขยะรีไซเคิลหล้งจากวันที่ 15 ของแต่ละเดือน บริษัทจะไม่สามารถรับประกันว่าพอยท์จะเข้าบัญชีแพลตฟอร์ม Trash Lucky ของผู้ใช้งานได้ทันภายในเดือนนั้นๆ
3.7.2. ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดหรือสูญหายของขยะรีไซเคิลของผู้ใช้งานจากกรณีใดก็ตาม บริษัท และ/หรือ ผู้สนับสนุนสงวนสิทธิ์ตัดสินการใดๆที่เกี่ยวกับจำนวนพอยท์ และการให้สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆบนแพลตฟอร์ม Trash Lucky และผู้ใช้งานตกลงยอมรับคำตัดสินดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
3.8. ผู้ร่วมกิจกรรม ไม่สามารถแลกเปลี่ยน Point เป็นเงินสด และไม่สามารถโอน Point จากบัญชีผู้ร่วมกิจกรรมหนึ่ง ไปอีกบัญชีผู้ร่วมกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้พอยท์ (Point) ที่ได้สะสมไว้ แปลงเป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลสำหรับรอบเดือนนั้นๆ ซึ่งทุกๆ 5 พอยท์สามารถแปลงเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โดยการแปลงพอยท์เป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลสามารถทำได้ 2 วิธีคือ
4.1. แปลงพอยท์เป็นสิทธิ์แบบอัตโนมัติ: ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถกำหนดในบัญชีแพลตฟอร์ม Trash Lucky ของตน ให้ระบบแปลงพอยท์เป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลสำหรับรอบนั้นๆโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อได้รับพอยท์
4.2. แปลงพอยท์เป็นสิทธิ์แบบกำหนดเอง: เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมต้องการแปลงพอยท์เป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลในรอบนั้นๆ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าไปในบัญชีแพลตฟอร์ม Trash Lucky ของตน แล้วระบุจำนวนพอยท์ที่ต้องการแปลงเป็นสิทธิ์ ระบบจะทำการแปลงพอยท์เป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลสำหรับรอบนั้นๆ หลังจากที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำการยืนยัน
5. ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 3,073 รางวัล โดยแบ่งรางวัลออกเป็นรายเดือน กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท
รายละเอียดของรางวัลแต่ละเดือนประกอบด้วย

เดือนกรกฎาคม 2566
– iPhone 14 128 GB มูลค่า 32,900 จำนวน 1 รางวัล
– iPad Air 64 GB WiFi มูลค่า 23,900 จำนวน 1 รางวัล
– ทองคำแท่งหนัก 1 บาท มูลค่า 32,230 บาท จำนวน 1 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
– ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 8,232 บาท จำนวน 8 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
– Lotus’s Coins มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 500 บาท จำนวน 31 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 100 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 320 รางวัล

เดือนสิงหาคม 2566
– iPhone 14 128 GB มูลค่า 32,900 จำนวน 1 รางวัล
– iPad Air 64 GB WiFi มูลค่า 23,900 จำนวน 1 รางวัล
– ทองคำแท่งหนัก 1 บาท มูลค่า 32,230 บาท จำนวน 1 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
– ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 8,232 บาท จำนวน 8 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
– Lotus’s Coins มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 500 บาท จำนวน 31 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 100 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 320 รางวัล

เดือนกันยายน 2566
– iPhone 14 128 GB มูลค่า 32,900 จำนวน 1 รางวัล
– iPad Air 64 GB WiFi มูลค่า 23,900 จำนวน 1 รางวัล
– ทองคำแท่งหนัก 1 บาท มูลค่า 32,230 บาท จำนวน 1 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
– ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 8,232 บาท จำนวน 8 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
– Lotus’s Coins มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 500 บาท จำนวน 31 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 100 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 320 รางวัล

เดือนตุลาคม 2566
– iPhone 14 128 GB มูลค่า 32,900 จำนวน 1 รางวัล
– iPad Air 64 GB WiFi มูลค่า 23,900 จำนวน 1 รางวัล
– ทองคำแท่งหนัก 1 บาท มูลค่า 32,230 บาท จำนวน 1 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
– ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 8,232 บาท จำนวน 8 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
– Lotus’s Coins มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 500 บาท จำนวน 31 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 100 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 320 รางวัล

เดือนพฤศจิกายน 2566
– iPhone 14 128 GB มูลค่า 32,900 จำนวน 1 รางวัล
– iPad Air 64 GB WiFi มูลค่า 23,900 จำนวน 1 รางวัล
– ทองคำแท่งหนัก 1 บาท มูลค่า 32,230 บาท จำนวน 1 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
– ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 8,232 บาท จำนวน 8 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
– Lotus’s Coins มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 500 บาท จำนวน 31 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 100 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 320 รางวัล

เดือนธันวาคม 2566
– iPhone 14 128 GB มูลค่า 32,900 จำนวน 1 รางวัล
– iPad Air 64 GB WiFi มูลค่า 23,900 จำนวน 1 รางวัล
– ทองคำแท่งหนัก 1 บาท มูลค่า 32,230 บาท จำนวน 1 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
– ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 8,232 บาท จำนวน 8 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566)
– Lotus’s Coins มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 500 บาท จำนวน 31 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 200 บาท จำนวน 100 รางวัล
– Voucher Lotus’s และ/หรือ Big-C แล้วแต่บริษัทจะกำหนด มูลค่า 100 บาท จำนวน 320 รางวัล

5.1. การจับรางวัลใหญ่
5.1.1. ของรางวัลใหญ่คือ รถยนต์ไฟฟ้า NETA V มูลค่า 549,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
5.1.2. สิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสิทธิ์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับในระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 จะถูกนำมารวมกันเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่

6. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยมีกำหนดการจับรางวัลทั้งหมด 7 ครั้ง
ตามรายละเอียดการจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้านล่าง
– ครั้งที่ 1 : รางวัลประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จับรางวัลในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
– ครั้งที่ 2 : รางวัลประจำเดือนสิงหาคม 2566 จับรางวัลในวันที่ 9 กันยายน 2566 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 กันยายน 2566
– ครั้งที่ 3 : รางวัลประจำเดือนกันยายน 2566 จับรางวัลในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 ตุลาคม 2566
– ครั้งที่ 4 : รางวัลประจำเดือนตุลาคม 2566 จับรางวัลในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
– ครั้งที่ 5 : รางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จับรางวัลในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 ธันวาคม 2566
– ครั้งที่ 6 : รางวัลประจำเดือนธันวาคม 2566 จับรางวัลในวันที่ 9 มกราคม 2567 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 มกราคม 2567
– ครั้งที่ 7 : จับรางวัลใหญ่ในวันที่ 9 มกราคม 2567 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 มกราคม 2567

7. ในกรณีที่มีหลายแคมเปญ (กิจกรรม) ดำเนินการในช่วงเวลาหรือในรอบการจับรางวัลเดียวกัน บริษัทสงวนสิทธิ์ทำการจับรางวัลในวิธีที่บริษัทถือเป็นอันควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น ทำการจับรางวัลทั้งหมดของแคมเปญ ก แล้วต่อด้วยการจับรางวัลทั้งหมดของแคมเปญ ข

8. บริษัท Trash Lucky จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Page Trash Lucky ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่กำหนด โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายภายใน 14 วันทำการ
9. สถานที่ทำการจับรางวัลที่ บริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด 12/1 ถนน อโศก – ดินแดง แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
10. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายในการสมัครสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรม เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะแล้ว
11. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล ดังต่อไปนี้
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ตรงกับชื่อที่ให้ไว้ตอนสมัครสมาชิก Trash Lucky
-บัญชีไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัครสมาชิก
12. พนักงานบริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมและรับของรางวัลในกิจกรรมนี้
13. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัลเองได้ และมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทน บุคคลนั้นจะต้องมีใบมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
14. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทจะต้องเป็นผู้เสียภาษี 5% ด้วยตัวเอง เว้นแต่ว่าบริษัทแจ้งประสงค์จะทำการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน
15. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
16. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการขอรับรางวัลตามที่กำหนด หรือไม่มารับรางวัล/ไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด
17. สงวนสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รางวัลในการจับรางวัลแต่ละรอบ ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลายสิทธิ์ สามารถชนะรางวัลได้มากที่สุดตามจำนวนสิทธิ์ที่มีในรอบนั้นๆ และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
18. บริษัทสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
19. หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเกิน 15 วันหลังประกาศผล จะถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
20. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ LINE ID @trashlucky (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)